Všechny kategorie

General terms of sale

OBSAH

§ 1 Obecná ustanovení

§ 2 Poskytování služeb elektronickými prostředky

§ 3 Uzavření kupní smlouvy

§ 4 Platba, dodání, vyzvednutí zboží

§ 5 Osobní údaje

§ 6 Reklamace

§ 7 Odstoupení od smlouvy

§ 8 Další informace

 

§1 Obecná ustanovení:

1.1. Tyto předpisy (dále jen „předpisy“) stanoví pravidla pro používání internetového obchodu

zákazníky http://www.alponabytek.cz/ a zejména upravují:

a) podmínky pro uzavírání a plnění prodejních smluv,

b) podmínky pro poskytování elektronických služeb,

c) pravidla pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu,

d) pravidla a postup pro vyřizování stížností

1.2 Definice pojmů použitých v Pravidlech:

a) Internetový obchod - internetový obchod fungující na adrese http://www.alponabytek.cz/

b) Poskytovatel služeb, Prodejce, Správce dat - MEXTRA Sp. z o.o. Občanské partnerství, Małgorzata

Jaremko, Piotr Domiański, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP číslo 7543039263. Partneři

jsou podnikatelé zapsaní do Centrálního registru ekonomických činností - Małgorzata Jaremko

NIP číslo 7491959714, Piotr Domiański NIP číslo 7492080964. E-mailová adresa: mailto:

info@alponabytek.cz telefonní číslo kontakt: +48 77 483 70 70 (standardní poplatek podle

příslušného operátora).

c) Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity,

která využívá službu poskytovanou elektronicky Poskytovatelem služeb a která chce s

Prodávajícím uzavřít nebo uzavřít kupní smlouvu;

d) spotřebitel - fyzická osoba provádějící právní transakci s podnikatelem, která nemá přímý vztah

k jeho obchodní nebo profesní činnosti;

e) Objednávka - ochota klienta uzavřít smlouvu. Správné umístění objednávky zákazníkem má za

následek přijetí e-mailu s potvrzením přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou při

objednávce / registraci. `

f) Služba poskytovaná elektronicky - bezplatná služba sestávající z: vedení zákaznického účtu (v

případě registrovaných zákazníků), poskytování objednávkového formuláře, Služba Newsletter. V

případě pochybností se má za to, že služby poskytované elektronicky zahrnují také veškeré

činnosti, které bude Poskytovatel služeb provádět za účelem řádné podpory procesů uvedených v

první větě;

g) Registrace - vytvoření online zákaznického účtu v systému internetového obchodu. Chcete-li se

zaregistrovat, vyplňte registrační formulář. Správné vyplnění registračního formuláře povede k

tomu, že systém prodávajícího zasílá automatický e-mail informující o aktivaci účtu

h) Cena - cena, kterou je zákazník obchodu povinen zaplatit za vybrané produkty v případě kupní

smlouvy. Cena může být vyjádřena v následujících měnách: Polský zlotý (PLN). Cena v nákupním

košíku je čistá cena. Ceny v internetovém obchodě nezahrnují náklady na dopravu. Náklady na

dopravu jsou stanoveny individuálně v závislosti na tom, kde je objednávka doručena.

i) Dodání - dodání produktů Prodávajícím nebo specializovanou osobou k zákazníkovi. Prodávající

se zavazuje řádně zabalit zaslané produkty. Dodání jeho produktů provádí Prodávající vlastní

dopravou nebo převeden na specializované kurýrní společnosti podnikající v této oblasti.

j) rabatový kód - řetězec znaků určený prodejcem, který opravňuje k poskytnutí slevy v obchodě.

1.3 Elektronická korespondence týkající se provozu internetového obchodu by měla být zaslána 

na e-mailovou adresu: info@alponabytek.cz, zatímco tradiční (poštovní) korespondence by měla

být zaslána na následující adresu: MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

1.4 Zákazníkem internetového obchodu může být - fyzická osoba, právnická osoba nebo

organizační jednotka bez právní subjektivity, která využívá službu poskytovanou elektronicky

Poskytovatelem služeb a která chce s prodejcem uzavřít nebo uzavřít kupní smlouvu.

1.5 Přeprava objednaného zboží probíhá na adresy nacházející se v Evropě. Za účelem zpracování

objednávky mimo Evropu se prosím obraťte na prodejce samostatně.

1.6 Cena v nákupním košíku je čistá cena. Ceny v internetovém obchodě nezahrnují náklady na

dopravu. Náklady na dopravu jsou stanoveny individuálně v závislosti na tom, kde je objednávka

doručena.

1.7 Pokud to není v obchodních informacích výslovně uvedeno, je zboží dostupné v internetovém

obchodě nové a subjektem odpovědným za jejich případné fyzické a právní vady

je občanské partnerství MEXTRA Sp. z o.o. Małgorzata Jaremko, Piotr Domiański , ul. zapsáno v

Centrálním registru ekonomických činností - Małgorzata Jaremko NIP číslo 7491959714,

Piotr Domiański NIP číslo 7492080964. E-mailová adresa: mailto: info@alponabytek.cz, kontaktní

telefonní číslo: +48 77 483 70 70 (standardní poplatek podle příslušného operátora).

  

§ 2 Poskytování služeb elektronickými prostředky:

2.1 V rámci provozu internetového obchodu se poskytovatel služeb zavazuje poskytovat služby

elektronickými prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto předpisech.

2.2 Elektronické poskytování Služeb Poskytovatelem je bezplatné.

2.3 Podmínky pro poskytování Služeb elektronickou cestou:

2.3.1. Služba zákaznického účtu:

1. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v udržování zákaznického účtu v

internetovém obchodě se uzavírá v okamžiku registrace.

2. Pro registraci je nutné, aby zákazník v registračním formuláři uvedl následující údaje: jméno a

příjmení, adresu (ulici, číslo domu, město a poštovní směrovací číslo), e-mailovou adresu,

kontaktní telefonní číslo a heslo.

3. Zákazník, který se zaregistroval, má přístup k dalším možnostem dostupným prostřednictvím

zákaznického účtu, jako jsou: historie objednávek, schopnost kontrolovat, v jaké fázi je

objednávka zadána, a schopnost přijímat informace o nových produktech a akcích (pokud vybral

možnost „Přihlásit se k odběru novinek“ ")

4. Smlouvy o poskytování elektronických služeb spočívající v vedení účtu se uzavírají na dobu

neurčitou.

2.3.2. Služba interaktivního formuláře:

1. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v poskytování interaktivního formuláře

umožňujícího zadávání objednávek v internetovém obchodě se uzavírá, když začnete používat

výše uvedenou službu (přidání produktu do košíku).

2. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v poskytování interaktivního formuláře

umožňujícího zadávání objednávek v internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a končí

okamžikem zadání objednávky.

2.3.3. Služba Newsletter:

1. Smlouva o poskytování elektronických služeb Newsletter se uzavírá v okamžiku, kdy zákazník

zaškrtl příslušné políčko ( zaškrtávací políčko ) v době registrace a souhlasil se službou Newsletter.

2. Smlouvy o poskytování elektronických služeb Informační bulletin se uzavírá na dobu neurčitou.

2.4. Podmínky pro ukončení smluv o poskytování elektronických služeb:

2.4.1. Zákazník má právo kdykoli ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb nepřetržité

povahy Poskytovatelem služeb (např. Výmaz zákaznického účtu). K ukončení smlouvy dochází bez 

jakýchkoli dodatečných nákladů a bez uvedení důvodu:

2.4.1.1. Ukončení smlouvy lze učinit zasláním příslušného prohlášení na e-mailovou adresu

mailto: info@alponabytek.cz nebo písemně na adresu poskytovatele služeb (uvedená na začátku

těchto předpisů).

2.4.1.2. V takovém případě smlouva vyprší po 7 dnech od okamžiku, kdy poskytovatel oznámení

obdrží oznámení.

2.4.2. Poskytovatel služeb má právo vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb se

sedmidenní výpovědní lhůtou v případě, že zákazník poskytne nezákonný obsah.

2.4.3. Ukončení a ukončení smlouvy neznamená ztrátu práv, která již zákazníci získali pomocí

internetového obchodu prodávajícího.

2.4.4. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb do 14 dnů

od jejího uzavření (viz § 7 Pravidel)

  

§3 Uzavření kupní smlouvy:

3.1. Zákazník má na výběr z následujících způsobů: a) zadání objednávky po předchozí registraci v

systému Online Store; b) zadání objednávky bez registrace „Fast shopping“

3.2. Objednáním registrovaných zákazníků Online Store je přidání příslušného zboží do košíku

online. V případě, kdy jsou všechny zajímavé položky ze strany zákazníka jsou v košíku, prosím,

postupujte podle pokynů na internetovém obchodě.

3.3. V případě výběru „Rychlé nákupy“ (bod § 3.1.1 písm. B) nařízení), po výběru produktu klikněte

na ikonu „přidat do košíku“, poté můžete pokračovat v nákupu nebo klikněte na ikonu „košík“ a

proveďte nákup. Za účelem provedení objednávky bude zákazník vyzván k vyplnění svých

kontaktních údajů, fakturačních údajů nebo fakturačních údajů a dodacích údajů.

3.4. Při zadávání objednávek podle bodu 3.1 těchto předpisů je zákazník povinen poskytnout

údaje odpovídající pravdivosti.

3.5. Při zadávání objednávky je nutné potvrzení o přečtení těchto předpisů.

3.6. Objednávka se zadá po kliknutí na tlačítko „Potvrzení objednávky“.

3.7. Jakmile systém Internetového obchodu obdrží objednávku, bude vždy zaslána na e-mailovou

adresu uvedenou zákazníkem automaticky s potvrzením přijetí objednávky.

3.8. Objednávka, jejíž příjem byl potvrzen systémem Online Store (§ 3.7 Pravidel), představuje

nabídku ve smyslu čl. 66 odst. 1 občanského zákoníku a tvoří základ pro uzavření kupní smlouvy

mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.9. Objednávka zadaná zákazníkem, kterou prodávající do 48 hodin nepotvrdí, se považuje za

neplatnou.

3.10. Prodávající při uzavření smlouvy tuto skutečnost potvrdí samostatným e-mailem.

3.11. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, když zákazník obdrží zprávu od prodávajícího

potvrzující zahájení objednávky (zpráva uvedená v bodě 3.10 těchto předpisů)

3.12. Zákazník může objednávku zrušit nebo ji za tímto účelem zrušit:

a) telefonicky kontaktovat prodávajícího;

b) kontaktovat Prodávajícího e-mailem;

3.13. Objednávky zpracovává oddělení zákaznických služeb online obchodu v pracovních dnech,

tj. Od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků, od 8:30 do 17:00.

3.14. Obchodní informace obsažené v internetovém obchodě nepředstavují nabídku ve smyslu

umění. 66 občanského zákoníku, jsou však výzvou k podání nabídek, i když tyto informace

zahrnují jednotkovou cenu zboží.

  

§4 Platba, dodání, inkaso:

4.1 Platba

4.1.1. Vzhledem k plnění kupní smlouvy je zákazník povinen uhradit cenu zboží a náklady na 

dopravu uvedené v objednávce.

4.1.2. Cena v nákupním košíku je čistá cena. Ceny v internetovém obchodě nezahrnují náklady na

dopravu. Náklady na dopravu jsou stanoveny individuálně v závislosti na tom, kde je objednávka

doručena.

4.1.3. Platba probíhá ve formě vybrané zákazníkem. Při objednávce jsou uvedeny možné způsoby

platby. Prodávající si vyhrazuje právo nevybrat možnost „dobírka“

4.1.4. Cena uvedená za každý produkt je závazná, když zákazník zadá objednávku. Tato cena se

nezmění bez ohledu na změny cen v internetovém obchodě, které se mohou objevit ve vztahu k

jednotlivému zboží poté, co zákazník zadal objednávku.

4.1.5. Platby převodem by měly být provedeny na číslo účtu: 21 2490 0005 0000 4530 9616 8608

vedené: Alior Bank SA

4.2. Dodávka

4.2.1. Objednávky zadané zákazníky internetového obchodu jsou dokončeny prodejcem v termínu

dohodnutém se zákazníkem. Dodací lhůta se skládá z doby potřebné k dokončení předmětu

smlouvy.

4.2.2. Odeslání objednaného zboží probíhá na adresy v Evropě. Za účelem zpracování objednávky

mimo Evropu se prosím obraťte na prodejce samostatně.

4.2.3. V případě, že neexistuje jiná smlouva, se prodávající zavazuje plnit předmět smlouvy

nejpozději do třiceti dnů po prohlášení kupujícího o záměru uzavřít smlouvu (§ 3.7 Řádu).

4.2.4. Dodací lhůta závisí na způsobu dodání / přijetí zboží zvoleném zákazníkem a neměla by

přesáhnout 7 pracovních dnů od okamžiku odeslání zboží.

4.2.5. Dodání jeho produktů provádí Prodávající vlastní dopravou nebo převeden na

specializované kurýrní společnosti podnikající v této oblasti.

4.3. Příjem zboží

4.3.1. Prodávající informuje, že zákazníci mají právo zkontrolovat stav zásilky po dodání na místo

uvedené v objednávce. Stav zásilky je zkontrolován před vyzvednutím z přepravce.

4.3.2. Pokud se před uvolněním zásilky ukáže, že byla poškozena nebo došlo k vadě, je dopravce

povinen neprodleně nahlásit stav zásilky a okolnosti škody. Ve většině případů však Dopravce tyto

činnosti provádí na žádost osoby oprávněné ke sběru.

4.3.3. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si po uvolnění zásilky všimnete vady nebo poškození,

které nelze vidět z vnějšku, máte právo okamžitě po odhalení škody, nejpozději však do 7 dnů od

vyzvednutí zásilky, požádat dopravce, aby určil stav zásilky.

4.3.4. V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností se prosím obraťte na prodejce na

telefonních číslech uvedených na webových stránkách prodávajícího.

  

§ 5 Osobní údaje:

5.1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány Správcem dat (MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-

225 Kędzierzyn-Ko inle) za účelem plnění smluv uzavřených v rámci činnosti internetového

obchodu. K dohodám uzavřeným v rámci činnosti internetového obchodu patří:

a) uzavření a realizace kupní smlouvy,

b) zaslání zprávy obsahující obchodní informace (s předchozím souhlasem vyjádřenou formou

předplatného k odběru novinek),

c) vedení zákaznického účtu po předchozí registraci na webových stránkách internetového

obchodu.

5.2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, v

souladu s implementovanou politikou ochrany osobních údajů a jsou zpracovávány v rozsahu a

účelu nezbytném k založení, formování obsahu smlouvy, jejímu pozměnění nebo ukončení a k

řádnému provádění poskytovaných služeb elektronicky.

5.3. Správce údajů zavedl technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů

poskytovaných klienty před zveřejněním neoprávněným osobám nebo subjektům.

5.4. Osobní údaje zákazníků mohou být poskytnuty: a) dopravci nebo zprostředkovateli 

vybranému zákazníkem ke zpracování zásilek na žádost správce údajů - v případě zákazníka, který

používá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem.

b) Subjekt vybraný zákazníkem ke zpracování plateb v internetovém obchodě - v případě

zákazníka, který používá internetový obchod s metodou elektronické platby nebo platební karty.

c) Účetní společnost provádějící daňové vypořádání internetového obchodu - v případě zákazníků,

kteří uzavřeli kupní smlouvu se správcem dat.

d) Společnost poskytující software pro provozování internetového obchodu nebo

společnost hostující internetový obchod v rozsahu provozu a řádného fungování internetového

obchodu.

5.5. Subjekty uvedené v § 5.4. jsou poskytována pouze data nezbytná pro řádný výkon služby.

5.6. Správce údajů má právo sdělovat osobní údaje Zákazníka subjektům zmocněným podle

zvláštních právních předpisů (např. Donucovací orgány).

5.7. Pokud zákon nestanoví jinak, Správce dat ukládá osobní údaje Zákazníka, pokud je to

nezbytné k dosažení účelu, pro které výše uvedené. data byla shromážděna.

5.8. Zákazník, jehož osobní údaje zpracovává správce údajů, má právo na přístup k údajům, jejich

opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování, právo na námitku, právo na přenos údajů a

právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.9. K vymazání osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně

povolené námitky ke zpracování osobních údajů.

5.10. Správce údajů si vyhrazuje právo zpracovat osobní údaje klientů po ukončení smlouvy nebo

odejmutí souhlasu pouze v rozsahu, v jakém je třeba uplatnit jakékoli nároky před soudem nebo

pokud vnitrostátní správce nebo předpisy EU nebo mezinárodní právo zavazují správce údajů k

uchovávání údajů.

5.11. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů je možný e-mailem

na info@alponabytek.cz nebo poštou na adresu MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225

Kędzierzyn-Koźle.

  

§ 6 Reklamace

6.1. V případě, že dodané zboží není v souladu s kupní smlouvou, má zákazník, který je spotřebitelem nebo podnikatelem se spotřebitelskými právy, práva uvedená v zákoně o právech spotřebitele.

6.2. Prodávající odpovídá za jakýkoli nesoulad zboží s kupní smlouvou existující v době dodání a odhalený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není datum použitelnosti zboží určené prodávajícím delší.

6.3. Pokud je produkt v rozporu s kupní smlouvou, může spotřebitel nebo podnikatel se spotřebitelskými právy požádat o jeho opravu nebo výměnu.

6.4.Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele požaduje nápravu, nebo prodávající může provést nápravu, pokud spotřebitel nebo podnikatel se spotřebitelskými právy požaduje výměnu, pokud  uvedení produktu do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem nebo podnikatelem se spotřebitelskými právy není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady pro prodávajícího.

6.5. Pokud je oprava a výměna nemožná nebo by vyžadovala pro prodávajícího nadměrné náklady, může prodávající odmítnout uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou.

6.6. V případech uvedených v zákoně o právech spotřebitele, je-li zboží v rozporu s kupní smlouvou, může spotřebitel nebo podnikatel se spotřebitelskými právy podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. To platí, pokud:

a.         prodávající odmítl uvést zboží do souladu s kupní smlouvou z důvodu nemožnosti opravy nebo výměny nebo s tím spojených nadměrných nákladů,

b.         prodávající neuvedl zboží do souladu s kupní smlouvou v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl spotřebitelem informován o nesouladu zboží s kupní smlouvou, a to bez nadměrných obtíží pro spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele, s přihlédnutím ke specifičnosti zboží a účelu, pro který je zákazník zakoupil,

c.         i přes snahu prodávajícího uvést zboží do souladu s kupní smlouvou tento nedostatek trvá,

d.        nesoulad zboží s kupní smlouvou je natolik významný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy bez předchozího použití ochranných opatření uvedených v odstavci 3,

e.      z prohlášení prodávajícího nebo okolností je zřejmé, že neuvede zboží do souladu s kupní smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele.

6.7. Spotřebitel nebo podnikatel se spotřebitelskými právy nemůže požadovat odstoupení od kupní smlouvy, pokud je nesoulad zboží s kupní smlouvou irelevantní.

6.8. Zákazníkovi se doporučuje, aby reklamace zakoupeného produktu:

a)       poskytl prodávajícímu informace o předmětu reklamace, zejména specifikoval druh a datum vzniku vady;

b)      specifikoval požadavek související s reklamací výrobku (oprava zboží, výměna zboží za nové);

c)       poskytl své kontaktní údaje.

6.9. Prodávající informuje, že v případě výrobků, na které se vztahuje i záruka, by měla být práva v tomto ohledu uplatňována v souladu s podmínkami obsaženými v záručním listu. Záruka na prodaný výrobek nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka z odpovědnosti prodávajícího v rozsahu uvedeném v zákoně o právech spotřebitelů.

6.10. Zákazník může také podávat stížnosti týkající se fungování webových stránek internetového obchodu nebo využívání služeb poskytovaných elektronicky.

6.11. Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejpozději však do 14 dnů.

6.12. Odpověď na reklamaci bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo jiným způsobem uvedeným zákazníkem.

6.13. Pro usnadnění reklamačního řízení může zákazník využít reklamační formulář poskytnutý prodávajícím. (Vzorový formulář stížnosti je připojen jako příloha 1 tohoto řádu).

§ 7 Odstoupení od smlouvy:

7.1. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu umění. 22 [1] občanského zákoníku ze dne

23. dubna 1964 (zákon č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů), který uzavřel smlouvu na

dálku, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení do

čtrnácti ( 14) dní. K dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před vypršením platnosti. Prohlášení

lze zaslat na následující adresu: MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle nebo emailem na následující adresu: mailto: info@alponabytek.cz

7.2. Čtrnáctidenní lhůta, v níž může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy nebo smlouvy o

poskytování elektronických služeb, se počítá od data vydání produktu v případě kupní smlouvy a

kdy se smlouva týká poskytování služeb elektronickými prostředky - ode dne jejího uzavření.

7.3. Prodávající ihned po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy zašle spotřebiteli emailem potvrzení o přijetí výše uvedeného příkazy.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy - kupní smlouva nebo smlouva o poskytování

elektronických služeb se považuje za neplatnou. To, co strany poskytly, bude vráceno beze změny,

ledaže by byla nutná změna k určení povahy, charakteristik a fungování věci, nebo se použije §

7.7. Předpisy. Návrat by se měl uskutečnit okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů.

7.5. Prodávající vrátí platby, které obdržel od spotřebitele, za použití stejného způsobu platby, jaký

používá spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro

něj nebude znamenat žádné náklady. Prodávající může zadržet vrácení plateb obdržených od

spotřebitele až do doby, kdy zboží obdrží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže důkaz o jeho

vrácení zpět, v závislosti na tom, která událost nastane první.

7.6. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

7.7. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější způsob běžného doručení

nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli

vzniknou

7.8. Spotřebitel je odpovědný za snižování hodnoty předmětu v důsledku jeho používání

způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování

položky.

7.9. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá právo na spotřebitele v případech:

7.9.1. v případě poskytování služeb, pokud podnikatel plně vykonal službu s výslovným souhlasem

spotřebitele, který byl před zahájením služby informován o tom, že jakmile podnikatel službu

splnil, ztratí právo na odstoupení od smlouvy;

7.9.2. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá podnikatel

kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

7.9.3. ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací

spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

7.9.4 u nichž je předmětem služby položka podléhající rychlému poškození nebo s krátkou

trvanlivostí;

7.9.5. u kterého je předmětem služby zásilka dodávaná v zapečetěném obalu, který po otevření

obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání;

7.9.6. ve kterém jsou předmětem služby věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně

spojeny s jinými věcmi;

7.9.7. u nichž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření

kupní smlouvy a jejichž dodání může být uskutečněno až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na

výkyvech na trhu, nad nimiž nemá podnikatel kontrolu;

7.9.8. ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby ho podnikatel navštívil za účelem okamžité

opravy nebo údržby; poskytuje-li podnikatel jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo

poskytuje jiné položky než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má 

spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o doplňkové služby nebo zboží;

7.9.9. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové

programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání;

9.7.10. pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv;

7.9.11 uzavřené prostřednictvím veřejné dražby;

12-09-07. pro poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely, přeprava zboží,

půjčovna aut, stravování, služby týkající se volného času, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí,

pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby;

7.9.13. za dodávku digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování

služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

7.10. Nejpozději při dodání věci poskytne prodávající spotřebiteli oznámení o odstoupení od

smlouvy.

   

§8 Doplňující informace:

8.1. Aby nedocházelo k nesrovnalostem nebo chybám, doporučuje se, aby zařízení, se kterým

zákazník používá obchod http://www.alponabytek.cz/, splňovalo alespoň následující technické

požadavky, které jsou nezbytné pro spolupráci se systémem ICT používaným poskytovatelem

služeb:

8.1. 1. Počítač nebo jiné mobilní zařízení s přístupem na internet.

8.1.2. Internetový prohlížeč:

a.) Internet Explorer verze 4.0 nebo novější

b.) Mozilla FireFox verze 4.0 nebo novější nebo

c.) Google Chrome verze 1.0 nebo novější z

8.1.3. Aktivní pluginy - JAVA, FLASH

8.1.4. Rozlišení monitoru 1280 x 800, 24 nebo 32 bitové barvy

8.1.5. E-mailový účet zákazníka.

8.2. Informace pro zákazníka internetového obchodu o tom, jak může zkontrolovat, zda zadaná

objednávka obsahuje chyby, a také jak je opravit:

8.2.1. Při zadávání objednávky má zákazník možnost změnit zadaná data (např. Druh / množství

zboží / způsob doručení), dokud nestisknete tlačítko „Potvrzení objednávky“. V případě

nedodržení pokynů postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webových

stránkách internetového obchodu a jeho následných podstránkách. V případě jakýchkoli

problémů nebo potíží nás prosím kontaktujte e-mailem: info@alponabytek.cz nebo telefonicky na

+48 77 483 70 70 (standardní poplatek podle příslušného operátora).

8.3. Pravidla a metody evidence, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené smlouvy podnikatelem

druhé straně:

8.3.1. Probíhá konsolidace, ochrana a zveřejnění obsahu uzavřené smlouvy:

8.3.1.1. Zasláním potvrzení zákazníka o uzavřené smlouvě na uvedenou e-mailovou adresu.

8.3.1.2. Tiskem a předáním dokladu o převzetí zákazníkovi spolu s převzetím nebo odesláním

zboží

8.3.2. Obsah uzavřené smlouvy je navíc zaznamenán a zabezpečen v IT systému prodávajícího a

na každou jeho žádost převeden na zákazníky.

8.4. Ve věcech, na něž se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení zákona platného na

území Polské republiky, včetně občanského zákoníku, zákona

o elektronickém zastoupení služeb ze dne 18. července 2002 (zákon č. 144, položka 1204, ve znění

pozdějších předpisů); Zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (zákon č. 2014,

položka 827) a další příslušná ustanovení polského práva.

8.5. Změny předpisů:

8.5.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel, o kterých bude Zákazník

informován nejméně 14 dní předem před datem vstupu změn v platnost. Informace o změnách 

budou také jasně vyjádřeny zveřejněním na webu Internetového obchodu a zaslány na emailovou adresu registrovaného zákazníka. Kromě toho bude zákazník vždy před odesláním

objednávky vyzván k přijetí nových předpisů.

8.5.2. Pozměněné předpisy zavazují zákazníka, pokud požadavky stanovené v čl. 384 občanského

zákoníku (tj. Zákazník byl o změnách řádně informován) a zákazník neukončil smlouvu o

poskytování elektronických služeb nepřetržitě do 30 dnů.

8.5.3. Změny předpisů nijak neovlivní práva získaná zákazníky, kteří používají internetový obchod

před datem vstupu změn v platnost, zejména neovlivní objednávky a / nebo implementované. V

takovém případě budou tyto příkazy realizovány za podmínek stanovených v předchozích

předpisech.

8.6. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá v souladu s polským právem a polsky.

8.7. V případě sporu s prodávajícím má zákazník, který je spotřebitelem, možnost využít metody

mimosoudního posouzení stížnosti a nápravy. Spotřebitel může mimo jiné:

a) obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce se žádostí o

urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy.

b) požádat o inspekci vojvodství obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení

ohledně smírného urovnání sporu mezi zákazníkem a prodávajícím.

c) získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to za použití

bezplatné pomoci veřejného ochránce práv nebo komunální organizace, jejíž statutární úkoly

zahrnují ochranu spotřebitele (včetně Spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů).

d) podat stížnost prostřednictvím formuláře dostupného na adrese

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Toto je

platforma EU pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli. Tato platforma funguje ve

všech jazycích Evropské unie a můžete ji použít po použití postupu vyřizování stížností u

prodávajícího.

8.8. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který není zároveň spotřebitelem ve

smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Úř. Věst. Č. 16, bod 93, ve znění

pozdějších předpisů), je soudem příslušným pro sídlo prodávajícího.